ارتباط با اداره

اطلاعات تماس:
29902833 و 29902841
herasat@mail.sbu.ac.ir
نام واحد شماره‌های داخلی
مدیر 101
معاون 105
حفاظت فیزیکی 2831
ارشدان حفاظت 2834
حفاظت پرسنلی 109
حفاظت فناوری اطلاعات 104
حفاظت اسناد 111
صدور کارت 108
ترافیک 116
دبیرخانه 103