رسانه

ویدئوهای زیر حاوی اطلاعات مهمی در خصوص روشهای جاسوسی، شناسایی افراد از طریق رزومه‌ها، سرقت اطلاعات است که مشاهده آنها برای افزایش آگاهی، حفظ هشیاری و امنیت توصیه می‌شود.
مستقیم جاسوسی
 
انیمیشن جاسوسی از طریق موسسات خیریه
انیمیشن شناسایی افراد از طریق رزومه‌ها
 
سرقت اطلاعات